„Maluch plus” 2021

7 września 2020 ruszył nabór ofert do kolejnej edycji programu „Maluch Plus”, którego celem jest rozwój żłobków i klubów dziecięcych w Polsce. Środki pochodzące z rządowego programu mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, w tym osoby fizyczne.  Ze środków uzyskanych w ramach dotacji sfinansować można miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi. 

Pieniądze można wykorzystać na stworzenie nowych oraz dofinansowanie istniejących już placówek opiekuńczych dla dzieci do 3. roku życia. Program przewiduje również objęcie opieką dzieci, które nie ukończyły czterech lat w sytuacji, gdy niemożliwe lub utrudnione jest zapewnienie mu opieki przedszkolnej.

Rodzaje dofinansowania podzielone są na  moduły, w tym:

  • dla jst
  • moduł 1a - na tworzenie miejsc w gminach, gdzie nie funkcjonują żłobki/kluby dziecięce,
  • moduł 1b - na tworzenie miejsc w gminach, gdzie funkcjonują żłobki/kluby dziecięce,
  • moduł 2 - na istniejące placówki z wcześniejszych edycji programu,
  • dla podmiotów innych niż jst:
  • moduł 3 - na tworzenie i funkcjonowanie miejsc,
  • moduł 4 - na funkcjonowanie miejsc.

Wnioski przyjmują urzędy wojewódzkie właściwe ze względu na położenie gminy, na której terenie prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji w terminach:

  • dla modułu 1: od 7 września do 16 października 2020 r.,
  • dla modułów 2-4: od 7 września do 6 listopada 2020 r..

Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki oraz nie więcej niż 80 proc. wartości kosztów realizacji zadania polegającego na funkcjonowaniu miejsc opieki.

Więcej o programie  TUTAJ