Wybory Prezydenta RP za granicą w czasach koronawirusa

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00. Głosować będzie można zarówno w kraju, jak i za granicą. Żeby zagłosować za granicą, trzeba być wpisanym do spisu wyborców sporządzanego przez konsula dla danego obwodu głosowania. Terminy wpisu lub zmiany w spisie wyborców mijają 15.06.2020 i 16.06.2020.

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych obwodach, w zależności od sytuacji na danym obszarze, możliwe jest głosowanie osobiste, osobiste oraz korespondencyjne lub wyłącznie korespondencyjne.

Jeżeli ktoś był wpisany do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., to będzie mógł zagłosować także w wyborach 28 czerwca 2020 r. Jeżeli natomiast zmieniło się miejsce pobytu przed dniem głosowania lub dana osoba zamierza głosować korespondencyjnie, to powinna najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego wcześniej zgłosiła zamiar głosowania. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli tą osobę ze spisu wyborców, natomiast jeżeli ktoś zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Jeżeli osoba chętna nie wpisywała się do spisu wyborców przed wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r., to może zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 15 czerwca 2020 r. ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Konsul wpisze do spisu wyborców tą osobę na podstawie osobistego zgłoszenia (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej).

Prawo do wzięcia udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Wykaz obwodów głosowania za granicą znajduje się: TUTAJ

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości głosowania za granicą:  TUTAJ