Nowy program pomocowy PFRON

Od 10 kwietnia 2020 r. osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie mogą składać wnioski o wsparcie w wysokości 500 zł netto w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Został on uruchomiony w związku ze stanem epidemii w Polsce, spowodowanym przez COVID-19.  

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (moduł III) ma na celu wsparcie osób z niepełnosprawnością, które na skutek zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii straciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania, przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych, z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.  

Pomoc polega na dofinansowaniu w kwocie 500 zł netto/ miesiąc kosztów związanych z zapewnieniem osobie z orzeczeniem niepełnosprawności opieki w warunkach domowych.

Nowy instrument pomocy PFRON dla niepełnosprawnych jest realizowany przez samorządy powiatowe i dostępny na terenie tych powiatów, które przystąpią do programu.

O wsparcie mogą ubiegać się:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestnicy  środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
  • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Pomoc może być przyznana  na maksymalnie 3 miesiące, także z uwzględnieniem marca, pod warunkiem, że w każdym miesiącu zaistnieje brak możliwości zapewnienia opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego i nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Środki ze świadczenia powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utratą zajęć w placówce, zorganizowanych w warunkach domowych, których nie trzeba dokumentować. 

Czytaj więcej: TUTAJ

Źródło: www.pfron.pl