Dodatek solidarnościowy

Zgodnie z nowymi przepisami, osoby, które ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19 straciły źródło dochodu z tytułu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach nowego świadczenia zwanego dodatkiem solidarnościowym.

Dodatek solidarnościowy jest skierowany do osób, z którymi po 15 marca 2020 r. w następstwie COVID-19, pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez co najmniej 60 dni w roku 2020. Dodatek można otrzymać za czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r., przy czym najwcześniej za miesiąc, w którym złożony został wniosek. Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy.

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące. Osoba pobierająca dodatek solidarnościowy w czasie jego pobierania podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS i nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego.

Za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Więcej informacji TUTAJ

Źródło: www.zus.pl