Przedłużona ważność orzeczeń wydawanych przez KRUS

Orzeczenia wydawane przez KRUS, których ważność kończy się w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii albo 30 dni po ich odwołaniu zostają automatycznie przedłużone na okres 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności.

Przedłużenie dotyczy:

  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy,
  • dodatku pielęgnacyjnego,
  • świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Ważność orzeczenia zostanie przedłużona, jeżeli przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii złożono wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności orzeczenia oraz gdy nie wydano nowego orzeczenia.

Wypłata przysługujących świadczeń z tytułu wydanego orzeczenia nie będzie przerwana.

Źródło: www.gov.pl