Turystyka wiejska bez tajemnic

Właściciele gospodarstw agroturystycznych mogą w dobie pandemii COVID liczyć na bieżące wsparcie Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.  We współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Federacja uruchomiła portal internetowy „Turystyka wiejska bez tajemnic”,  który obejmuje informacje dotyczące zróżnicowanych aspektów związanych z prowadzeniem turystyki na obszarach wiejskiej. Portal jest dostępny pod adresem www.odpoczywajnawsi.pl/wiedza.


Informacje w portalu uporządkowane są w następujących modułach:

  • Zakładanie i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - w module znajdują się m.in obowiązujące przepisy prawne i podatkowe dotyczące prowadzenia działalności turystycznej na wsi, wymagania sanitarne itd. wymagania budowalne, dobre praktyki w zakresie funkcjonowania, minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie.  
  • Żywienie - moduł poświęcony przepisom dot. prowadzenia usług żywieniowych w obiektach turystyki wiejskiej i gospodarstwach agroturystycznych
  • Turystyka Wiejska w dobie Covid- 19 – materiały regulujące działalność turystyczną na wsi w dobie pandemii, wzory skierowań, regulaminów, itp.
  • Jakość usług - informacje dotyczące kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej, wymagania kategoryzacyjne, koszty inspekcji kategoryzacyjnej, specjalizacje w turystyce wiejskiej.
  • Najczęściej zadawane pytania- w module umieszczane są pytania wraz z odpowiedziami dot. turystyki wiejskiej, agroturystyki, w tym aspektów prawnych i podatkowych

Przykładowa interwencja przeprowadzona przez Federację w ramach Helpdesk-u:

Pytanie od jednego z kwaterodawców:   Czy w sytuacji gdy właściciel agroturystyki okaże się zakażonym COVID-19 i poinformuje o tym przyjeżdżających gości, to czy przyjazd powinien być odwołany czy podpisane oświadczenie gości o pełnej świadomości sytuacji (wiedzy o zakażeniu właściciela i ewentualnych tego konsekwencjach) zwalnia właściciela z ewentualnej odpowiedzialności za zakażenia gościa w czasie pobytu w tym obiekcie?

Odpowiedź GIS z dnia 24 stycznia 2022 rok: „Osoba, która uzyskała wynik dodatni w kierunku SARS-CoV-2, bez względu na wykonywany zawód, jest obowiązana przebywać w izolacji w jednym określonym przez siebie miejscu, w odosobnieniu od gości. Nie może w tym czasie kontaktować się z innymi osobami, chyba że są to współmieszkańcy, którzy na co dzień z nią zamieszkują w jednym gospodarstwie domowy. Osoby te pozostają wówczas w kwarantannie (chyba, że są ozdrowieńcami, do 6 miesięcy wstecz lub są zaszczepione i uzyskały zwalniający wynik ujemny). Indywidualne decyzje odnośnie ustalenia grona kontaktów z osobą zakażoną (osób skierowanych do kwarantanny) leżą w gestii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca izolacji osoby zakażonej. W sytuacji gdy do gospodarstwa agroturystycznego, czy ośrodka wypoczynkowego przybywają goście, możliwość ich przebywania tam jest uzależniona od organizacji danego podmiotu. Istotne jest np., czy jest możliwość utrzymania zasad izolacji/ kwarantanny bez kontaktu z gośćmi (np. odrębne domy, brak wspólnych korytarzy itp.). Ponieważ są to kwestie szczegółowe, zależne indywidualnie, decyzje w zakresie wprowadzonych zasad przeciwepidemicznych w danym obiekcie agroturystycznym powinny być podejmowane także indywidualnie.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków na terenie wynajmowanego obiektu spoczywa zawsze na przedsiębiorcy. Zatem w razie wątpliwości, co do właściwego sposobu postępowania, można byłoby skonsultować zasady z właściwym dla miejsca lokalizacji podmiotu państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

Odnośnie natomiast odpowiedzialności przedsiębiorcy i ewentualnych roszczeń ze strony gości w kwestii narażenia ich na chorobę w związku z pobytem w danym obiekcie agroturystycznym, należy wskazać że zagadnienie to wykracza w całości poza kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kwestia ta jest natomiast przedmiotem odpowiedzialności cywilnej i karnej (rozstrzygana wyłącznie przed sądami cywilnymi lub karnymi), np. zgodnie z rozdziałem XIII Kodeksu wykroczeń - Wykroczenia przeciwko zdrowiu, art. 116.”

 

Źródło: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”