Gospodarstwo agroturystyczne beneficjentem bonu turystycznego

Wprowadzony ustawą z dnia 15 lipca 2020 Polski Bon Turystyczny może być realizowany w gospodarstwach agroturystycznych i obiektach turystyki wiejskiej. Aby uzyskać prawo do przyjmowania płatności bonem turystycznym gospodarstwo musi być zarejestrowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.   

W myśl ustawy płatności bonem mogą przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego realizujący usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez usługę hotelarską  należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Z kolei impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Uprawnione podmioty turystyczne chcące przyjmować płatności za pomocą bonu turystycznego będą mogły rejestrować się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS od 25 lipca 2020 roku.  Podczas rejestracji konieczne jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko, nazwa lub firma,
 • adres zamieszkania (w przypadku, gdy przedsiębiorcy turystycznego będącego osobą fizyczną), lub
  adres siedziby (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną), lub
  adres wykonywania działalności (w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby),
 • numer NIP (w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej) lub
  numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej nie wykonującej działalności gospodarczej), a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • informacja o wpisie do:
  właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub,
  właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji,
 • informacja o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych,
 • numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności,
 • adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności,
 • numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności,
 • imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.

Rejestracja i prawo przyjmowania płatności za pomocą bonu turystycznego obowiązuje do 31 marca 2022 r. Zarejestrowane gospodarstwa  Polska Organizacja Turystyczna zamieszcza na liście przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.  

Więcej o Polskim Bonie Turystycznym TUTAJ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania TUTAJ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. 2020 poz. 1262) – tekst aktu  TUTAJ