Turystyka dla rozwoju obszarów wiejskich

Światowy Dzień Turystyki obchodzony 27 września 2020  podkreślił rolę, jaką sektor turystyczny  będzie odgrywał w pomaganiu obszarom wiejskim w odbudowie po skutkach pandemii COVID-19 i budowaniu przyszłości. W ramach tegorocznych obchodów zorganizowanych w Ameryce Południowej Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podpisały Porozumienie, w ramach którego obie agencje będą współpracować w celu osiągnięcia wspólnych celów związanych ze zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem turystyki wiejskiej. 

Wiele korzyści związanych z turystyką musi być odczuwalnych poza obszarami miejskimi, aby sektor mógł wykorzystać swój potencjał i zapewnić możliwości wszystkim  - to główne przesłanie  Światowego Dnia Turystyki 2020.  Na całym świecie turystyka jest kołem ratunkowym społeczności wiejskich, zapewniając miejsca pracy, wspierając wiejskie przedsiębiorstwa oraz chroniąc dziedzictwo naturalne i kulturowe.

Porozumienie pomiędzy UNWTO i FAO podkreśla przekrojowy charakter turystyki i znaczenie współpracy na każdym poziomie w celu zapewnienia funkcjonowania sektora dla wszystkich. Głównym celem współpracy będzie zwiększenie odporności społeczności wiejskich na wstrząsy społeczne i gospodarcze poprzez rozwój turystyki i uczynienie jej zarówno bardziej zrównoważoną, jak i sprzyjającą włączeniu społecznemu. Turystyka jest głównym motorem równości, a sektor zatrudnia kobiety i młodzież oraz daje im udział we wzroście gospodarczym. Turystyka jest także obrońcą bogatego dziedzictwa kulturowego. 

UNWTO i FAO będą teraz współpracować w celu ustalenia planu dla bardziej szczegółowych obszarów współpracy. Kluczowe priorytety określone w porozumieniu obejmują zachęcanie do przedsiębiorczości w społecznościach wiejskich,  w celu zapewnienia im dostępu do lokalnych i światowych rynków dla ich produktów. Inne priorytety obejmują wspieranie edukacji i umiejętności, aby zapewnić społecznościom możliwości rozwoju w sektorze turystycznym.

 

Źródło: www.uwto.org