Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025 - nabór na członków komisji zarządzających

Obecna kadencja członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych upływa z dniem 31 maja 2021 roku (za wyjątkiem Funduszu Promocji Roślin Oleistych utworzonym w 2019 roku). Zgłoszenia kandydatów na członków komisji zarządzających funduszy promocji produktów rolno-spożywczych na lata 2021-2025 należy dokonać w terminie do dnia 1 lutego 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trybu zgłaszania kandydatów oraz sposobu ich wyboru z dnia 26 lipca 2019 r., ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji, w celu wybrania członków komisji zarządzającej tego funduszu, zgłaszają ministrowi, kandydatów na członków tej komisji, nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji.

Zgłoszenia można przesłać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia, w formie:

- papierowej na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa, lub
- drogą elektroniczną za pośrednictwem:

Podstawa prawna i szczegóły trybu wyboru:

Materiały do pobrania – Zgłoszenie kandydata

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/