Wsparcie finansowe dla producentów rolnych – aktualne nabory ARIMR

Aktualnie w ARiMR można składać wnioski na działania PROW 2014-2020: „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – do 24 listopada oraz „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – do 30 listopada.


„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Oferta pomocy skierowana jest do dwóch grup beneficjentów:

  • rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych - wsparcie do 500 tys. zł.
  • rolnicy lub ich małżonkowie prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) – wsparcie do100 tys. zł.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.


„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”

Oferta pomocy skierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 14 grudnia 2019 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc. i w piątym – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.


Źródło i więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl