Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury – nabór wniosków

1 września 2020 Oddziały Regionalne ARiMR rozpoczynają nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury" ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.  Nabór ma na celu łagodzenie skutków gospodarczych epidemii COVID-19 dla branży przetwórstwa rybnego.

O wsparcie mogą ubiegać się zakłady przetwórstwa produktów rybnych, będące mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia 2003/361/WE.  Pomoc finansową przyznaje się w formie wypłaty premii – określonej w umowie o dofinansowanie, na realizację operacji w zakresie wsparcia kapitału obrotowego – w wysokości 5 proc. rocznego przychodu netto zgodnie z następującym wzorem:

R= O x N

gdzie:
R – oznacza kwotę wsparcia kapitału obrotowego,
O – oznacza roczny przychód netto zakładu przetwórstwa produktów rybnych z tytułu sprzedaży produktów rybołówstwa lub akwakultury uzyskany z wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością PKD 10.20.Z. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
N – oznacza współczynnik wsparcia kapitału obrotowego wynoszący 5%.

Nabór będzie trwał od 1 września 2020 r. do 7 września 2020 r. włącznie.

Lista wniosków o dofinansowanie do oceny zostanie utworzona na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie do limitu środków finansowych w dyspozycji ARiMR w ramach całego naboru, tj. do wysokości  80 mln złotych.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy oraz wzór wniosku TUTAJ

Źródło: ARiMR www.arimr.gov.pl