Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych w dobie kryzysu

Fundusze Promocji działają w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach krajowym i zagranicznych. W ramach tzw. Tarczy 2.0 wprowadzono zmiany w funduszu mające na celu szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz zniwelowanie powstałych w ich wyniku skutków.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) – tzw. „tarcza 2.0", wprowadziła m.in. zmiany w  ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 688) w zakresie dodania:

 • w   2  ustępu 2a w brzmieniu: „Fundusze promocji, o których mowa w ust.2 pkt 1–10, realizując cele, o których mowa w ust. 1, wspierają działania mające na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów.".
 • w art. 9 ustępu 6 w brzmieniu: „W przypadku niezrealizowania przez podmiot wykorzystujący środki funduszy promocji zadania, o którym mowa w art. 2 ust. 2–4, lub jego etapu w związku z wystąpieniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz którego skutkom nie można było zapobiec, środki finansowe z tytułu udzielonego wsparcia finansowego wypłaca się do wysokości faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem:
 1. wykazania, że do niezrealizowania zadania lub jego etapu doszło w wyniku wyżej wskazanego zdarzenia, a poniesione koszty kwalifikowalne miały bezpośredni związek z planowanym do zrealizowania zadaniem lub jego etapem, oraz
 2. braku możliwości odzyskania zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych.”

Ponadto zgodnie z art. 46 pkt 20 oraz art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), uczestnicy funduszy promocji są zobowiązani do złożenia za I kwartał 2020 r. deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych w terminie wydłużonym do dnia 17.06.2020 r.

Jednocześnie  nie nalicza się odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności za I kwartał 2020 r. przypadających na rzecz danego funduszu promocji w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

O wsparcie z funduszy promocji mogą się ubiegać:

 • ogólnokrajowe organizacje zrzeszające producentów rolnych lub przetwórców produktów rolno-spożywczych mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy produkują lub dokonują obrotu:
  1. mlekiem lub przetworami mlecznymi – w przypadku Funduszu Promocji Mleka,
  2. świniami, mięsem wieprzowym lub jego przetworami – w przypadku Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego,
  3. bydłem, mięsem wołowym lub przetworami z tego mięsa – w przypadku Funduszu Promocji Mięsa Wołowego,
  4. końmi, mięsem końskim lub przetworami z tego mięsa – w przypadku Funduszu Promocji Mięsa Końskiego,
  5. owcami, mięsem owczym lub przetworami z tego mięsa – w przypadku Funduszu Promocji Mięsa Owczego,
  6. zbożem lub przetworami zbożowymi – w przypadku Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
  7. owocami lub warzywami lub ich przetworami – w przypadku Funduszu Promocji Owoców i Warzyw,
  8. drobiem, mięsem drobiowym lub jego przetworami – w przypadku Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego,
  9. rybami lub ich przetworami – w przypadku Funduszu Promocji Ryb;
  10. roślinami oleistymi, a także miodem i innymi produktami pszczelim – w przypadku Fundusz Promocji Roślin Oleistych
 • ogólnokrajowe organizacje branżowe lub międzybranżowe zrzeszające producentów lub przetwórców produktów rolno-spożywczych, inne niż organizacje określone w pkt 1, jeżeli ich cele statutowe są zgodne z celami funduszy promocji, o których mowa w art. 2.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa administruje funduszami promocji, obsługuje rachunki bankowe poszczególnych funduszy, zapewnia obsługę prawną i biurową funduszy promocji. Fundusze promocji to wsparcie dla poszczególnych sektorów branży rolno-spożywczej. Producenci i przetwórcy mogą dzięki funduszom promować na rynku krajowym i zagranicznym polskie produkty rolno-spożywcze. Organizacje branżowe prowadzą dzięki finansowemu wsparciu funduszy działania informacyjno-promocyjne skierowane do konsumentów celem zwiększenia spożycia wysokiej jakości produktów krajowych.

Zasady obsługi funduszy promocji produktów rolno-spożywczych TUTAJ:

Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. O szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)