Pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej: Pomoc dla gospodarstw, które poniosły straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami...

Zatrudnianie cudzoziemców przy pracach sezonowych

W związku z rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego  i zwiększonym zapotrzebowaniem na pracowników sezonowych w rolnictwie warto pamiętać, że zatrudnienie cudzoziemców w Polsce odbywa się na ściśle określonych zasadach. Ponadto ze względu na rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektorat Sanitarny  przekazują do stosowania wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych.

Czytaj więcej: Zatrudnianie cudzoziemców przy pracach sezonowych

Zmiana rozporządzenia (WE) w sprawie higieny środków spożywczych

Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.   ustanawia ogólne zasady higieny środków spożywczych. Jego ostatnia zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/382 z dnia 3 marca 2021 r. dotyczy zarządzania alergenami, warunków redystrybucji żywności i kultury bezpieczeństwa żywności. 

Czytaj więcej: Zmiana rozporządzenia (WE) w sprawie higieny środków spożywczych