Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin

„Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin (eDWIN) będzie krajowym systemem informatycznym na rzecz ochrony roślin która znacząco wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności.

Na cel główny składają się cele szczegółowe:

 • wsparcie realizacji unijnej dyrektywy dotyczącej obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin,
 • racjonalizacja stosowania przez producentów rolnych środków ochrony roślin i wspomaganie podejmowania decyzji w ochronie roślin,
 • zwiększenie bezpieczeństwa produkowanej żywności,
 • poprawa operacjonalizacji danych dotyczących monitoringu zagrożeń przez podmioty realizujące zadania publiczne,
 • zwiększenie skuteczności działań i decyzji podejmowanych przez instytucje publiczne,
 • wyposażenie kadry doradczej ośrodków doradztwa rolniczego w kompetencje umożliwiające wykorzystanie w praktyce systemów wspomagania decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

System będzie się składał z czterech e-usług opartych o publiczne doradztwo rolnicze tj.:

 • wirtualne gospodarstwo odpowiadające za wspomaganie decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, monitoring agrofagów oraz wirtualna karta pola,
 • śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako produkty pochodzące z rolnictwa i stosowanych w nich środków ochrony roślin,
 • raportowanie zagrożeń występowania chorób i szkodników w formie wygenerowanych tabel i wykresów usystematyzowanych zgodnie z potrzebami użytkowników
 • udostępnianie danych meteorologicznych – usługa zawiera w sobie synchronizację ze stacjami meteorologicznymi rozmieszczonymi w różnych rejonach dolnego śląska dając możliwość uzyskania informacjami kluczowych z perspektywy lokalnej.

Aplikacja w swoim założeniu będzie wspomagać unijną dyrektywę dotyczącą obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin i krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Przełoży się to na zwiększenie świadomości wśród profesjonalnych użytkowników ŚOR którzy powinni w sposób racjonalnych podchodzić do kwestii ochrony środowiska oraz zwiększać bezpieczeństwo przy produkowanej żywności. Ponadto kadry doradcze ośrodków doradztwa rolniczego wyposażone w dodatkowe narzędzie do pracy będą w sposób efektywniejszy identyfikować aktualne potrzeby wśród użytkowników.

Wyszczególnieni odbiorcy usługi internetowej to głównie:

 • użytkownicy środków ochrony roślin, w szczególności rolnicy, sadownicy, działkowcy;
 • doradcy będący pracownikami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
 • konsumenci żywności i przedsiębiorstwa rolno-przetwórcze;
 • jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne prowadzące działalność w zakresie ochrony roślin na szczeblu centralnym;
 • uczelnie wyższe, jednostki naukowe, instytuty badawcze i pracownicy naukowi;
 • inne instytucje publiczne jak policja czy straż pożarna.

Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2022 roku. Pomysłodawcą i partnerem wiodącym projektu jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który zaprosił do współpracy pozostałych partnerów projektu, tj. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego. Ogółem projekt realizuje 19 partnerów.


Źródło: https://www.cdr.gov.pl/