Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń przez KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedłuża wypłatę rent rolniczych i innych świadczeń, dla których termin ważności orzeczeń o prawie do świadczenia  upłynął w okresie epidemii.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że o trzy miesiące zostają przedłużone wypłaty:

  • rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy,
  • rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy,
  • dodatków pielęgnacyjnych,
  • świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

Jeżeli termin ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do ww. świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej pod warunkiem, że:

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności orzeczenia,
  • nowe orzeczenie w sprawie nie zostało wydane.

Przedłużenie wypłaty odbywa się bez wydania dodatkowej decyzji o przyznaniu świadczenia.

Podstawa prawna: Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Źródło: www.krus.gov.pl