Ustawowe zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe KRUS

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS  zostały zwolnione z opłacania składek  za drugi kwartał 2020 r. Składkę pokryje budżet państwa.

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dotyczy:

  • rolników i domowników podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu KRUS,
  • osób podlegających dobrowolnemu KRUS na wniosek, ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
  • rolników i domowników, których obowiązuje podwójny wymiar składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe KRUS w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności.

Budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pokryje składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe tych osób za drugi kwartał 2020 r. Zwolnienie dotyczy tylko składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe, do zapłacenia pozostają składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie.

UWAGA! Nie ma konieczności składania wniosków w tej sprawie, ponieważ zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe KRUS za drugi kwartał 2020 roku ma charakter ustawowy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Źródło: www.krus.gov.pl