Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla rolników posiadających pola po dwóch stronach granicy państwowej

Rolnicy prowadzący działalność rolniczą po dwóch stronach granicy państwowej nie podlegają obowiązkowi 14-dniowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy w celu wykonywania prac polowych.

Czasowe przywrócenie kontroli na granicach ogranicza swobodę przekraczania granicy, a wjazd do Polski wiąże się z obowiązkiem odbycia  14-dniowej kwarantanny. Z obowiązku odbycia kwarantanny  zwolnieni są rolnicy przekraczający granicę w celu wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy.

Zwolnienie uzyskuje się na podstawie wniosku, który należy złożyć u Komendanta Głównego Straży Granicznej za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej. Wniosek powinien zawierać dane personalne i korespondencyjne osoby, która chce przekroczyć granicę, datę (lub okres czasu) i miejsce planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem.  Do wniosku, do wglądu komendanta placówki Straży Granicznej należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania gospodarstwem rolnym lub prawo wykonywania prac na terenie takiego gospodarstwa.

Po uzyskaniu zgody, osoba wnioskująca powinna każdorazowo informować właściwą miejscowo placówkę Straży Granicznej, z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin, o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu.  

Na dzień 6 kwietnia 2020 procedura jest realizowana na granicy polsko-czeskiej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, par 2 ust. 9 pkt 1 (Dz.U. z 2020 poz. 566)

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo