Pomoc krajowa dla producentów rolnych w związku z epidemią COVID-19

O pomoc mogą ubiegać się producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. nie zostały rozpatrzone. 

Wnioski o pomoc  należy składać w terminie do dnia 30.11.2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na formularzu określonym przez Prezesa ARiMR.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość.

Producenci rolni, których wnioski o pomoc nie zostały rozpatrzone zobligowani są do wycofania złożonego wcześniej wniosku o pomoc oczekującego na rozpatrzenie. W treści aktualnie składanego wniosku zawarte jest oświadczenie o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 r.

Pomoc może zostać przyznawana przez ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r.

Formularz wniosku 

Instrukcja wypełniania wniosku


Źródło: ARiMR https://www.arimr.gov.pl


Podstawa prawna: § 13z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiany opublikowane w 2020 r., w Dz. U. poz.1375 oraz 2058.