Szczegóły pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach nowego działania PROW „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”.  Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak informowaliśmy wcześniej TUTAJ do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  wprowadzone zostało nowe  działanie, które pozwoli złagodzić negatywne skutki trwającej pandemii w polskich gospodarstwach rolnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła szczegóły naboru wniosków.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

 • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

 • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

 • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

 • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

 • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

  • oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

  3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

 • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

 • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub

 • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

  • oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

 1. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

 • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

 • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

 

Maksymalna kwota wsparcia (jednorazowej płatności ryczałtowej) nie może przekroczyć 7 tys. euro. Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Wnioski w biurach powiatowych ARiMR można składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Więcej szczegółów oraz wzór wniosku do pobrania TUTAJ

Źródło: ARiMR  https://www.arimr.gov.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1440)