Wyjątkowe tymczasowe wsparcie z PROW

Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało wprowadzone nowe działanie „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników i MŚP szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”. Pomoc przeznaczona będzie dla rolników, którzy ponieśli straty finansowe w związku z wybuchem epidemii koronawirusa.  Ustawa umożliwiająca alokacje środków z PROW wchodzi w życie 25 sierpnia 2020 roku.

Pomoc w ramach działania będzie udzielana w formie jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników przyznawanej oraz wypłacanej na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek o przyznanie pomocy, będący jednocześnie wnioskiem o płatność.

Wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju prowadzonej produkcji i ustalana według wzoru, który uwzględnia skumulowaną kwotę pomocy przysługującą rolnikowi w związku ze wszystkimi rodzajami i skalą prowadzonej przez niego produkcji rolnej oraz będzie zakładała możliwość korygowania tej kwoty w zależności od kursu euro oraz łącznej wysokości pomocy przysługującej wszystkim rolnikom spełniającym warunki.

Maksymalna kwota pomocy to 7 tysięcy euro. Według szacunków resortu rolnictwa, z pomocy będzie mogło skorzystać około 180 tysięcy gospodarstw.

Pierwsze środki mają trafić do rolników jesienią tego roku. Otrzymają ją producenci krów mięsnych i mlecznych, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego i nieśnego oraz upraw roślin ozdobnych. Pomoc będzie wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wnioski o wsparcie powinny zostać zatwierdzone do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1440)