Pomoc dla rolników w związku z COVID-19 i klęskami żywiołowymi

Przyjęte 14 lipca 2020 przez Radę Ministrów rozporządzenie umożliwiające wparcie dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID–19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi i którzy nie otrzymali pomocy de minimis   zostało przekazane do notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem pomoc ma być przeznaczona dla producentów rolnych:

  • w których gospodarstwach szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, objęły co najmniej 30 % danej uprawy;
  • którzy złożyli wniosek o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, w 2019 r. w formule  de minimis, ale nie otrzymali jej z powodu wyczerpania się krajowego limitu pomocy de minimis w 2020 r.;
  • którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi COVID–19 oraz niewypłaceniem pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania alb siedzibę producenta rolnego.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego ubiegającego się o pomoc;
  2. numer identyfikacyjny producenta rolnego ubiegającego się o pomoc nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  3. numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  4. oświadczenie producenta rolnego o zagrożeniu utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19 oraz niewypłaceniem pomocy;
  5. oświadczenie producenta rolnego o zrzeczeniu się prawa do pomocy.

Wsparcie będzie wypłacone w wysokości należnej producentowi pomocy w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2020 poz. 1258

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo