Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy

Obowiązkowej kwarantannie, trwającej 14 dni musi poddać się każda osoba przekraczająca granicę RP. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym przysługują świadczenia jak z tytułu choroby.

Wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy dotyczy:  

  • pracowników (ubezpieczenie obowiązkowe),
  • zleceniobiorców (ubezpieczenie dobrowolne),
  • osób prowadzących działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne)

W celu uzyskania świadczenia chorobowego osoba objęta kwarantanną składa oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy wg wzoru: pobierz tutaj. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny odpowiednio:

  • pracownik lub zleceniobiorca składa oświadczenie do swojego płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy),
  • osoba prowadząca działalność pozarolniczą / osoba współpracująca z osoba prowadzącą działalność pozarolniczą  składa oświadczenie bezpośrednio w ZUS. 

Od 1 kwietnia 2020 r. prawo do świadczeń z tytułu choroby za okres obowiązkowej kwarantanny przysługuje także osobom wspólnie zamieszkującym lub gospodarującym z osobą, która przekroczyła granicę po 31 marca 2020 r i odbywa obowiązkową kwarantannę domową. W takim przypadku warunkiem uzyskania świadczenia jest  oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny razem z osobą powracającą z zagranicy wg wzoru: pobierz tutaj.

Uwaga!

Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (tj. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).

Więcej szczegółów: TUTAJ

Źródło: www.zus.pl