Wydłużenie terminów przygotowania sprawozdań finansowych przez organizacje pozarządowe nieprowadzące działalności gospodarczej

Minister Finansów wydłużył o 3 miesiące terminy sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej. W tej formie na wsi działa większość Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Lokalnych Grup Działania i stowarzyszeń lokalnych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości na organizacjach pozarządowych ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. Sprawozdanie takie powinno być przygotowane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. W większości organizacji rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Od 2019 roku sprawozdania finansowe przygotowywane są w formie elektronicznej i także w formie elektronicznej podpisywane przez Zarząd organizacji. To wszystko oznacza, że sprawozdanie powinno zostać przygotowane i podpisane do 31 marca 2020 roku. Mimo wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia tego procesu w formie elektronicznej, dla wielu organizacji było w tym roku dotrzymanie ustawowych terminów, m.in. z uwagi na utrudnienia w funkcjonowaniu biur rachunkowych związane ze stanem epidemii.

Problem ten został rozwiązany dzięki rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku. Zgodnie z jego zapisami terminy związane z przygotowaniem sprawozdań finansowych zostały wydłużone o 3 miesiące. Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej, których rok obrotowy kończył się 31 grudnia 2019 i do tej pory nie wywiązały się z obowiązków sprawozdawczych mają czas do 30 czerwca na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenie go w terminie do 30 września 2020. W ciągu 10 dni od zatwierdzenia dokument powinien zostać przesłany do Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określania innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestry, jednostki lub organu sprawozdania lub informacji  (Dz.U. 2020 poz. 570)

Więcej informacji o sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych można znaleźć na stronie: https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe