Głosowanie elektroniczne władz stowarzyszeń i fundacji

Nowe rozwiązania wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej umożliwiają władzom stowarzyszeń i fundacji podejmowanie decyzji w trybie zdalnym.

Przyjęta 16 kwietnia 2020 roku ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawiera zapisy istotne dla organizacji pozarządowych. Zgodnie z artykułem 18 tej ustawy „Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej”. Dodatkowo ustawa umożliwia także udział w posiedzeniach władz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o takiej możliwości powinna znaleźć w zawiadomieniu o danym posiedzeniu. Głosowanie na posiedzeniach władz stowarzyszenia wymaga zapewnienia transmisji ich obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji zapewniającej możliwość zabrania głosu wszystkim uczestnikom posiedzenia.

Artykuł 16 omawianej ustawy stanowi, że opisane powyżej rozwiązania przygotowane z myślą o stowarzyszeniach, dotyczą również posiedzeń  oraz głosowań poza posiedzeniami prowadzonych przez władze fundacji.

Należy pamiętać, że jeśli statut stowarzyszenia lub fundacji w odmienny sposób reguluje kwestie związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do uczestnictwa w posiedzeniach władz stowarzyszenia i głosowania w ich czasie, to jego zapisy nadal obowiązują. Warto więc sprawdzić w jakim stopniu statut danej organizacji jest kompatybilny z rozwiązaniami wprowadzonymi 16 kwietnia 2020.

Zarówno w przypadku stowarzyszeń, jak i fundacji, opisane powyżej regulacje maja charakter tymczasowy. Obowiązują one jedynie w przypadku wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tekst ustawy ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2: TUTAJ