Wsparcie dla spółdzielni socjalnych w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0.

Spółdzielnie socjalne mogą występować o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które są istotne dla spółdzielni socjalnych. Podmioty te mogą wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacenia składem na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenia zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie to dotyczyć może nieopłaconych składek za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 roku, które zostały wskazane z deklaracjach rozliczeniowych za ten okres. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, oprócz wspomnianej powyżej konieczności złożenia wniosku jest fakt bycia przez daną spółdzielnię socjalną zgłoszonym płatnikiem składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695)