Ułatwienia dla organizacji realizujących projekty finansowane z funduszy UE

Od 18 kwietnia obowiązuje „specustawa funduszowa”, której przepisy ułatwiają realizację przedsięwzięć w ramach programów operacyjnych oraz wprowadzają nadzwyczajny tryb wyboru projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

„Specustawa funduszowa” odnosi się do realizacji programów operacyjnych, do których zaliczone zostały krajowe programy operacyjne (programy służące realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności), program Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz regionalne programy operacyjne.
Najważniejsze nowe rozwiązania wprowadzane w ustawie z dnia 18 kwietnia związane z realizacją i rozliczaniem projektów:

  1. Możliwość uznania za kwalifikowane wydatków, nawet jeśli cel, na który zostały poniesione nie został osiągnięty. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy cel ten nie mógł być osiągnięty ze względu na wystąpienie COVID-19, a beneficjent jest w stanie udowodnić, że podjął wszelkie możliwe działania by odzyskać poniesione koszty.
  2. Możliwość zmiany umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja jej dotychczasowych zapisów jest niemożliwa.
  3. Terminy składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. ulegają wydłużeniu o 30 dni. Terminy zakończenia projektów ulegają wydłużeniu o 90 dni, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. Oba te terminy mogą być dodatkowo wydłużone na wniosek beneficjenta, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.
  4. W przypadku projektu partnerskiego, jeśli na skutek wystąpienia COVID-19 jego realizacja jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, istnieje możliwość zmiany partnera bądź zaangażowanie dodatkowego partnera.
  5. Możliwość wstrzymania kontroli i audytów, jeśli ich przeprowadzenie jest niemożliwe bądź bardzo utrudnione.

Rozwiązania związane z wyborem projektów do realizacji:

  1. Instytucja przeprowadzająca konkurs lub wybór projektów w trybie pozakonkursowym może zmienić jego regulamin (w szczególności co do terminu składania wniosków), jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 przeprowadzenie wyboru projektów jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.
  2. Możliwe jest rozpatrywanie wniosków o wybór operacji, które zostały złożone po terminie, jeśli opóźnienie wynikało bezpośrednio z wystąpienia COVID-19. Opóźnienie nie może być jednak większe niż 14 dni.
  3. Możliwość skrócenia terminów podania do wiadomości publicznej ogłoszenia o konkursach na wybór projektów oraz wydłużone mogą zostać terminy poprawienia bądź uzupełnienia wniosków.
  4. W przypadku projektów służących ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 mogą one być wybierane w trybie nadzwyczajnym, zgodnie z którym wnioskodawca składa na wezwanie właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym.
  5. Możliwość wydłużenia terminów na wniesienie, poprawienie bądź zmianę treści protestu oraz możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia protestu.

Co ważne, chociaż omawiana tu ustawa obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r., to jej przepisy dotyczą okresu od 1 lutego 2020 roku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694)