Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników

Zatrudniający pracowników mogą uzyskać wsparcie na pokrycie części kosztów wynagrodzeń w formie dofinansowania lub preferencyjnej pożyczki.

W ramach przepisów zawartych w pakiecie Tarczy Antykryzysowej pracodawca może skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wparcie można otrzymać w sytuacji gdy

  • W przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, wynoszący co najmniej 30 proc.
  • Te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych.
  • Przedsiębiorca nie ma zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego

Więcej szczegółów: TUTAJ

Dodatkowa pomoc przewidziana jest dla właścicieli firm zatrudniających osoby niepełnosprawne którzy mogą uzyskać większe dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika.

Pracodawca zatrudniający:

  • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1950 zł;
  • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1200 zł;
  • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 450 zł.

Więcej szczegółów: TUTAJ

Małe i średnie przedsiębiorstwa na sfinansowanie wynagrodzeń netto swoich pracowników mogą skorzystać z pożyczki obrotowej.  Pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego.

Więcej szczegółów: TUTAJ