Fundusz dla gmin popegeerowskich

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Celem projektu jest dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln zł kierowane do gmin, na których funkcjonowały niegdyś PGR-y. Uruchomienie wsparcia planowane jest na IV kwartał 2020 r.

Inwestycje lokalne, które będą mogły zostać sfinansowane lub dofinansowane ze środków przewidzianych projektem uchwały stanowią ważne źródło zamówień dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są to też przedsięwzięcia, które rozwiązują codzienne i często najpilniejsze problemy członków lokalnych społeczności.

Beneficjentami projektu są gminy na omawianych terenach. Preferowane będą inwestycje zainicjowane przez mieszkańców gminy, sołtysów, rady sołeckie, zarządy osiedla, innych przedstawicieli lokalnej społeczności, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe.

Wnioski gmin (max. 3 wnioski na max. 3 inwestycje) będą opiniowane, pod kątem spełnienia wymogów formalnych i oceny oddziaływania społecznego, przez właściwą jednostkę terytorialną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, następnie oceniane przez wojewodów i przekazywane do Prezesa Rady Ministrów. Pozytywnie rozpatrzony wniosek pozwoli na przekazanie środków wojewodzie, który następnie rozdysponuje je wśród gminy w danym województwie.

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

 
Żródło: https://www.gov.pl