Kooperacje przeciw COVID – Małopolska

Kolejne małopolskie jednostki samorządu terytorialnego mają szansę otrzymać pomoc finansową w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Zarząd województwa zwiększył pule środków na pomoc finansową przeznaczoną głównie na doposażenie stanowisk pracy w OPS-ach i PCPR-ach w środki ochrony indywidualnej oraz w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią.

Województwo Małopolskie ogłosiło II rundę naboru do zadania „Kooperacje przeciw COVID”. Jest ono realizowane w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, dofinansowanym ze środków EFS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór, prowadzony Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, trwa od 29 września do 5 października 2020 r. do godziny 12.00.

Do składnia wniosków o udzielenie pomocy finansowej uprawnionych jest 50 jednostek, które nie wzięły udziału w I naborze wniosków, realizowanym w dniach od 23 lipca do 5 sierpnia 2020 r. oraz JST, które w wyniku przedmiotowego naboru, otrzymały dofinansowanie w mniejszej wysokości niż kwota maksymalnego dofinansowania wyliczana indywidualnie dla danej jednostki.

Źródło: www.malopolska.pl