Samorządowy Fundusz Pożyczkowy

Rusza Samorządowy Fundusz Pożyczkowy w ramach fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie i ubiegania się o pożyczki są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Pożyczka ma być przeznaczona  finansowanie  inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym w terminie od 5 do 26 października 2020 r.

Pożyczki Funduszu mogą być udzielane na finansowanie realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na terenach wiejskich w zakresie:

 • budowa i modernizacja placówek oświatowych
 • szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz zawodowych szkół rolniczych
 • infrastruktury towarzyszącej, np. obiektów sportowo-rekreacyjnych, ogrodzeń tych obiektów, obiektów magazynowo-gospodarczych, itp.
 • budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych
 • przewodów wodociągowych magistralnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające, itp.)
 • przewodów wodociągowych rozdzielczych, obejmujących przewody doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie
 • budynków z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażonych w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne
 • urządzeń technicznych i technologicznych (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno-powietrzne, itp.) służących do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorników do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn, itp.
 • urządzeń zagospodarowania terenu, takich jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp.
 • budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • oczyszczalni ścieków komunalnych
 • kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych,
 • oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ścieków, pochodzących z hodowli roślinnej i zwierzęcej
 • przykanalików, jeżeli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina
 • budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych
 • dróg publicznych gminnych i powiatowych
 • infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w pasie drogowym, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok, wiat, chodników, ścieżek rowerowych
 • zaopatrzenia w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomas.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi  1,5 mln zł na okres kredytowania do 5 lat z 12 miesięcznym okresem karencji przy oprocentowaniu 2,5 % w skali roku. Fundacja nie pobiera  opłat dodatkowych oraz pośrednich - prowizji, marży, itp. Pożyczkę można zaciągnąć bez konieczności stosowania procedury przetargowej. Pożyczka może być przeznaczona na sfinansowanie do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto. Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku do Fundacji.   

Więcej informacji o programie TUTAJ.

Źródło: www.efrwp.pl