Centra opiekuńczo-mieszkalne

Samorządy szczebla gminnego i powiatowego mogą do 30 września 2020 aplikować o środki z programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Osoby, do których kierowany jest program, będą miały zapewnione różnorodne wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej czy kompetencji poznawczych oraz społecznych oraz możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

Gminy i powiaty mogą składać wnioski o wsparcie w ramach dwóch modułów programu.

Moduł 1 – utworzenie i wyposażenie Centrum. Moduł obejmuje utworzenie, przebudowę, remont lokalu i wyposażenie Centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Gminy i powiaty mogą się starać o wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Moduł 2 – funkcjonowanie Centrum. W ramach modułu finansowane jest utrzymanie działalności Centrum, obejmujące m.in.: zabezpieczenie dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości), opłacanie podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie budynku, zakup usług (np. wyżywienia dla uczestników Centrum), zakup materiałów do pracy z uczestnikami programu, przeprowadzanie okresowych przeglądów, kontroli stanu oraz konserwacji urządzeń budowlanych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, w tym sprzętu specjalistycznego.
Centra opiekuńczo-mieszkalne mogą otrzymać również dofinansowanie na wydatki związane z transportem uczestników Centrum, pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników programu.

Zainteresowane JST składają wnioski do właściwego wojewody. 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.gov.pl/web/rodzina