„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o wsparcie podmiotów działających w obszarze pieczy zastępczej oraz pomocy i integracji społecznej.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społecznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Minimalna kwota wsparcia to 50 000 zł. Maksymalna wartość projektu uzależniona jest od miejsca jego realizacji. Największym limit, 1 mln złotych, przydzielony został projektom realizowanym na terenie miast na prawach powiatów. O połowę mniejsze środki przysługują powiatom i gminom o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy. Gminy o populacji mieszczącej się w przedziale od 10 do 50 tysięcy osób mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 250 000 zł, a najmniejsze jednostki samorządu mogą ubiegać się maksymalnie o 100 000 zł.

O udzielenie wsparcia w ramach konkursu mogą ubiegać się wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty, którym zleciły one realizację usług wspierających. Działania projektowe mogą być więc podejmowane w wielu typach placówek, m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności czy środowiskowych domach samopomocy. Realizowane w nich projekty grantowe mogą dotyczyć:

  • Wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla osób pracujących bezpośrednio z klientami pomocy społecznej,
  • Zatrudniania nowych osób lub angażowania wolontariuszy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19,
  • Zakupu sprzętu i materiałów ochronnych,
  • Testowania na COVID-19,
  • Tworzenia miejsc do odbywania kwarantanny.

Nabór wniosków potrwa do 31 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie TUTAJ.

Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu www.rops.poznan.pl