Poręczenie Interwencyjne COVID-19 - Wielkopolska

Poręczenie Interwencyjne to nowy instrument wsparcia uruchomiony przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju w związku sytuację społeczno-gospodarczą wywołaną skutkami epidemii COVID-19. Usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa wielkopolskiego negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 świadczone są w ramach Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA .

PORĘCZENIE INTERWENCYJNE – COVID-19  umożliwia zabezpieczenie spłaty zobowiązań o charakterze:

  • inwestycyjnym(m.in. kredyt inwestycyjny, pożyczka inwestycyjna, leasing operacyjny i finansowy);
  • obrotowym(m.in. kredyt obrotowy, pożyczka obrotowa, faktoring, gwarancja bankowa, wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, należyte wykonanie umowy, usunięcia wad i usterek czy zwrotu zaliczki zamówienia publicznego).

O poręczenie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, negatywnie dotknięte skutkami epidemii COVID-19.

Maksymalna wartość Jednostkowego Poręczenia nie może przekroczyć 1 000 000,00  PLN bez względu na charakter zobowiązań, jakich dotyczą. Poręczenie pokrywa maksymalnie 80% kwoty transakcji bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań ostatecznego odbiorcy związanych z transakcją, wyjątek stanowią poręczenia kontraktowe, gdzie poręczenie może wynieść maksymalnie 100%.

Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres, na który udzielono Transakcji, wydłużony maksymalnie o 3 miesiące, przy czym maksymalny okres obowiązywania poręczenia nie może być dłuższy niż 63 miesiące w przypadku Jednostkowego Poręczenia Transakcji o charakterze obrotowym, a w przypadku Jednostkowego Poręczenia o charakterze inwestycyjnym nie może przekroczyć 87 miesięcy.

Więcej szczegółów TUTAJ 

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego https://wsparcie.wielkopolskie.pl/