Konkurs „Badania na rynek” – ułatwienia dla wnioskodawców

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w konkursie „Badania na rynek” finansowanego z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W celu ograniczenia negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych pandemią COVID-19, za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w regulaminie konkursu wprowadzono udogodnienia dla przedsiębiorców dotyczące terminu składania wniosków oraz protestów od wyników oceny.

Przedsiębiorcy, których działalność została zakłócona z powodu pandemii zyskali:

  • możliwość zwrócenia się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie do 17 lutego 2021 r.;
  • możliwość zwrócenia się do PARP z wnioskiem o przedłużenie terminu odpowiednio na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie w nim oczywistych omyłek, w wyznaczonych terminach;
  • możliwość złożenia protestu w formie elektronicznej w przypadku, gdy na skutek wystąpienia COVID-19 wniesienie protestu w formie pisemnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

W regulaminie konkursu i ogłoszeniu o konkursie doprecyzowano też zapisy dotyczące intensywności wsparcia w ramach pomocy de minimis na zabezpieczenie realizacji projektu.

Wprowadzone zmiany obowiązują od 27 stycznia 2021r.


Więcej informacji TUTAJ