Dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs nr 2020.01

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszanie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki.

  • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
  • nie zalega z opłacaniem podatków;
  • nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Termin składania wniosków 27 lipca – 31 sierpnia 2020 r.

 

Sczegóły konkursu TUTAJ

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205) - link do strony zewnętrznej.

 

Źródło: ZUS www.zus.pl