Rozszerzenie zwolnienia z ZUS także dla zatrudniających do 49 osób

Zgodnie z tarczą 2.0 przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczeń od 10 do 49 osób będą  przez trzy miesiące - od marca do maja 2020 roku zwolnieni z zapłaty składek ZUS do 50% wartości składek wynikających z raportów rozliczeniowych W mocy utrzymane są zwolnienia dla firm zatrudniających mniej niż 10 pracowników i samozatrudnionych.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy:

 

Zwolnienie z opłacenia  50 % należności za dany miesiąc dotyczy:

 

  • płatników składek, którzy prowadzili działalność:

- przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

- w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

- w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

  • ·         osób wykonujących pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i których przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.
  • płatników składek, którzy prowadzili działalność:

- przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

- w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,

- w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

 

* Do liczby ubezpieczonych nie są wliczani pracownicy młodociani.

Zwolnienia dotyczą składek jeszcze nieopłaconych. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, obowiązkowe będzie opłacenie zaległej składki wraz z odsetkami. Wyjątek stanowią składki za marzec. Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub płatnicy zatrudniający od 1 do 49 osób będą mogli  uzyskać zwolnienie również w sytuacji, gdy składka za ten miesiąc została już opłacona.

Termin składania wniosków o zwolnienie do ZUS upływa 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji: TUTAJ

Źródło: www.zus.pl