Co nowego w Tarczy 4.0 dla przedsiębiorców?

Projekt tarczy antykryzysowej planuje poprawę sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, wsparcie budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz utrzymanie ciągłości procesu inwestycyjnego poprzez m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych, dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19.

W czwartek 04.06.2020r. tarcza 4.0 została przyjęta przez Sejm. Podczas głosowania w sejmie przyjęta została część poprawek zaproponowana przez Komisję Finansów Publicznych. Teraz ustawa trafiła do Senatu. Tarcza 4.0 jest ostatnią tarczą dla przedsiębiorców. Wiceminister Rozwoju Marek Niedużak zapytany o kolejną odsłonę tarczy odpowiedział, że ,,więcej tarcz już nie będzie”. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność stopniowego powrotu do normalności.

 W najnowszej odsłonie tarczy antykryzysowej planowanych jest wiele nowych regulacji dla przedsiębiorców, mających ułatwić przetrwanie kryzysu z jakim się zmagają oraz zachowanie jak największej liczby miejsc pracy. W poniższej tabeli znajdują się najnowsze zmiany ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Prawo pracy

·       zmiana zasad udzielania zaległych urlopów – w okresie stanu epidemii pracodawca będzie mógł udzielać zaległych urlopów pracownikom we wskazanym przez siebie terminie (w wymiarze do 30 dni),

·       wypłacanie niższych odpraw pracowniczych – pracodawca będzie mógł wypłacić odprawy pracownicze w obniżonej kwocie,

·       zmiany w zasadach funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) - pracodawca zyska możliwość zrezygnowania ze stosowania niektórych postanowień układów zbiorowych, regulaminów wynagradzania, czy też postanowień Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

·       wydanie nakazu wykonywania pracy w formie zdalnej -  pracodawca będzie miał prawo do zlecenia pracownikowi wykonywania pracy w formie zdalnej, przy czym pracownik będzie miał obowiązek dostosowania się do tego nakazu,

·       umożliwienie obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym w przypadku istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń dla pracodawcy w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19 (wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% nie niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy; wymiar czasu pracy pracownika może zostać obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu).

 

Zamówienia publiczne

·       punktowe zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwalają na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego (więcej informacji TUTAJ )

Przedsiębiorca

·       dopłaty dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu – dzięki dopłatom z budżetu państwa,

·       prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, bez naliczania odsetek i innych opłat. Nowe przepisy dotyczyć będą tylko tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r.

Inne

·       rozciągnięcie na agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Narodowy Fundusz Zdrowia mechanizmu pozwalającego na zmniejszenie zatrudnienia oraz wprowadzenie mniej korzystnych warunków zatrudnienia – który dotychczas obowiązywał wobec administracji rządowej

·       elektronizacja wniosków o przyznanie poszczególnych form wsparcia z tarczy

·       zawieszenie przepisów dotyczących dematerializacji akcji wobec spółek w upadłości

·       wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Przedsiębiorstwo, które wpadło w tarapaty finansowe i chce odbudować równowagę finansową, będzie mogło samodzielnie otworzyć postępowanie naprawcze, bez konieczności występowania do sądu.

 

Przebieg procesu legislacyjnego tarczy 4.0: TUTAJ

Źródła:

www.gov.pl

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – projekt (http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-163-2020/$file/9-020-163-2020.pdf)