Zwolnienie ze składek ZUS dla małych firm prowadzących działalność pozarolniczą

Właściciele firm zatrudniających mniej niż 10 osób mogą wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z opłacania składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r. mogą uzyskać osoby: wykonujące działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacające składki na własne ubezpieczenia lub będące płatnikiem składek dla mniej niż 10 osób wg stanu na 29 lutego 2020 roku. W przypadku osób samozatrudnionych przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Termin składania wniosków o zwolnienie do ZUS upływa 30 czerwca 2020 r.

Przedsiębiorcy prowadzący  działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie   produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej dlatego bardzo ważne jest aby poinformowali ZUS o przedmiocie swojej działalności i uzgodnili kwestie ewentualnego zwolnienia  ze składek  na etapie składania wniosku. Przekroczenie limitów pomocy publicznej może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy.

Więcej informacji: TUTAJ