Fundusz pomocowy 2020-2021

Do 10 kwietnia br. trwa nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym, którego celem jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą wystąpić o sfinansowanie działań progra­mowych realizujących cel Programu, a jednocześnie mogą uzyskać środki na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu.

 Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach programowych:

  1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozumiane jako:
  2. Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej poprzez:
  3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży:
  4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym:

Maksymalna kwota dofinasowania 40.000 zł, w tym do 7.000 zł można przeznaczyć na rozwój instytucjonalny swojej organizacji. Termin składania wniosków upływa 10 kwietnia 2021.


Więcej informacji o zasadach programu TUTAJ