Pierwszy konkurs dotacyjny w ramach Programu NOWE FIO 2021-2029

Organizacje III sektora mogą ubiegać się o wsparcie na realizację działań statutowych w ramach 4 Priorytetów Programu realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich był realizowany w latach 2014-2020 i niewątpliwie przyczynił się do rozwoju III sektora w Polsce. W konkursach ogłaszanych w ramach tego Programu co roku startowało od 2 do 4 tysięcy organizacji pozarządowych. Sukces FIO 2014-2020 zaowocował nowym programem, który tym razem będzie obejmował całą dekadę, od roku 2021 do roku 2030. Uruchomiony właśnie Program wprost nawiązuje do doświadczeń z lat poprzednich, co znajduje odzwierciedlenie w jego nazwie: NOWEFIO. Ważną zmianą w porównaniu z poprzednią edycją jest znacznie zwiększony budżet Programu, który od 2021 będzie wynosił 80 mln zł rocznie.

Program NOWEFIO obejmuje 4 priorytety:

  1. Mikroinicjatywy – wybrani zostaną lokalni Operatorzy, którzy będą udzielać grantów oraz na realizację oddolnych inicjatyw, będą one finansowane na poziomie regionalnym (regranting wojewódzki) oraz ponadregionalnym (regranting tematyczny),
  2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego – przyznawane będą dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących działania związane z budowaniem kapitału społecznego, między innymi z aktywizacją społeczności, promowaniem wolontariatu, ochroną środowiska i lokalnym dziedzictwem kulturowym,
  3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym – wsparte zostaną działania prowadzące do zwiększania wpływu organizacji obywatelskich na życie publiczne, między innymi związane z dialogiem obywatelskim, partycypacją społeczną, konsultacjami społecznymi i wdrażaniem budżetów obywatelskich.
  4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich – dofinansowane zostaną duże projekty systemowe, które będą sprzyjać dalszej profesjonalizacji i sieciowaniu organizacji III sektora, między innymi poprzez organizacje szkoleń dla NGO, tworzenie federacji organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kampanii społeczno-informacyjnych związanych z III sektorem.

Nabór wniosków w pierwszym konkursie trwa od 8 do 29 marca 2021. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych. Możliwe jest realizowanie projektów w ramach partnerstwa publiczno-społecznego lub prywatno-społecznego.

Okres realizacji projektów składanych w obecnie trwającym konkursie powinien mieścić się w przedziale od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie 3 oferty, przy czym każda z nich musi zostać złożona w ramach innego Priorytetu. Sporym ułatwieniem dla oferentów jest to, że projekty nie wymagają wniesienia wkładu własnego. Kwota dotacji zróżnicowana jest dla poszczególnych Priorytetów:

  1. W Priorytecie 1 dotacja wynosi dla regrantingu tematycznego minimum 600 tys. zł i maksimum 1,5 mln zł oraz minimum 750 tys. zł dla regrantingu wojewódzkiego ( w tym przypadku kwota maksymalna jest zróżnicowana w zależności od regionów),
  2. Dla Priorytetu 2 dotacja wynosi od 50 tys. do 300 tys. zł,
  3. Dla Priorytetu 3 dotacja jest na takim samym poziomie jak dla Prioretytu 2, czyli od minimym 50 tys. zł do maksimum 300 tys. zł,
  4. W Priorytecie 4 dotacja wynosi od 100 tys. do 400 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronach Narodowego Instytutu Wolności. Potencjalni wnioskodawcy powinni w szczególności zapoznać się z Podręcznikiem dla Oferentów NOWEFIO, który zawiera nie tylko ważne informacje formalne, ale również wiele wskazówek na temat poprawnego przygotowywania operacji i stosowania logiki projektowej.


Ogłoszenie o konkursie: TUTAJ 

Podręcznik Oferentów: TUTAJ