Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Do 11 stycznia 2021 roku trwa konkurs na projekty tematyczne w ramach programu Aktywni Obywatele.  W konkursie mogą startować podmioty III sektora takie, jak stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich oraz kościelne osoby prawne.

Tak zwane „Fundusze norweskie” na trwałe wpisały się w instrumenty finansowania działalności obywatelskiej w Polsce. Właściwa nazwa tego instrumentu to Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizowane w ich ramach programy finansowane są nie tylko przez Norwegię, ale także przez Islandię i Lichtenstein, które również są członkami EOG . W perspektywie finansowej 2014-2021 państwa te przekazały środki na realizację w Polsce programu Aktywni Obywatele, który wdrażany jest w wersji ogólnopolskiej i regionalnej. Na początku grudnia rozpoczął się nabór na projekty tematyczne w ramach programu krajowego, który koordynowany jest przez konsorcjum złożone z Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Do rozdysponowania w obecnie trwającym konkursie jest suma prawie 10,5 mln euro. W konkursie można składać propozycje zadań do realizacji w następujących obszarach tematycznych:

  1. Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne (na przykład działania edukacyjne, inicjatywy aktywizujące, projekty wspierające partycypację),
  2. Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie (na przykład działania interwencyjne, strażnicze lub rzecznicze),
  3. Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie (na przykład działania na rzecz usamodzielnienia osób zagrożonych wykluczeniem, praca środowiskowa, propagowanie wolontariatu w zakresie pomocy społecznej).

Projekty w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy posiadają pewne unikatowe cechy. Po pierwsze, w ramach konkursu dofinansowane zostają nie tylko działania projektowe, ale także rozwój instytucjonalny wnioskodawcy. To niezwykle atrakcyjne rozwiązanie dla organizacji pozarządowych, które mogą nie tylko sfinansować  konkretne inicjatywy, ale także zainwestować w swoją profesjonalizację. Drugą ciekawą cechą Programu jest to, że nabór wniosków jest dwuetapowy. W pierwszym etapie składane są skrócone propozycje projektów, które są wstępnie oceniane. Pozytywna ocena jest zaproszeniem do złożenia pełnej wersji wniosku. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko związane z inwestowaniem zasobów w przygotowanie projektu, który nie ma szans na zyskanie finansowania w ramach Programu.

Do 11 stycznia 2021 trwa nabór na skrócone wersje projektów. Ich ocena potrwa maksymalnie do 8 marca 2021. Po tym terminie rozpocznie się nabór na wnioski pełne, który potrwa do 19 kwietnia 2021.

Operatorzy konkursu przewidzieli możliwość ubiegania się o dwa typy projektów. Tak zwane małe dotacje to działania, których koszty mieszczą się w przedziale od 5 000 euro (minimalna kwota dotacji w Programie) do 25 000 euro. Z kolei duże dotacje to projekty mieszczące się w przedziale od 25 001 do 62 500 euro (maksymalna kwota dotacji w Programie). Niezależnie od kwoty dotacji projekt może trwać od 8 do 24 miesięcy.

W konkursie mogą startować podmioty III sektora takie, jak stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich oraz kościelne osoby prawne. Warunkiem wstępnym jest posiadanie odpowiedniego stażu działania organizacji, która w momencie składania wniosku musi być zarejestrowana co najmniej do 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne TUTAJ 


Źródło: www.ngo.pl