Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

W odpowiedzi na wyzwania i problemy związane z pandemią koronawirusa Fundacja im. Stefana Batorego oferuje wsparcie finansowe dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym do 30 listopada 2020.

O dotację mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia prowadzące działania w obszarach:

  • ochrony praw człowieka i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości,
  • przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym,
  • ochrony środowiska i ochrony praw zwierząt

szczególnie te, które w latach 2016-2019 otrzymały dotacje w prowadzonym przez Fundację programie Demokracja w Działaniu,

i które w związku z pandemią:

  • starają się dostosować do nowych warunków i odpowiedzieć na nowe potrzeby: zwiększyć zasięg pomocy, zmienić zakres i formy działania,
  • mają trudności z finansowaniem działań statutowych (w tym szczególnie kosztów stałych) oraz z pozyskiwaniem środków na swoje działania,
  • są zagrożone utratą płynności z powodu niemożności prowadzenia działań projektowych.

Z dotacji w kwocie od 10.000 do 30.000 zł pokryć można wszystkie koszty niezbędne do realizacji działań statutowych (zarówno tych, które prowadzone były przed wybuchem pandemii, jak nowych, będących odpowiedzią na potrzeby, które pandemia ujawniła), tj.: koszty projektowe, koszty pozyskiwania środków na działania (w tym utrzymanie działalności gospodarczej stanowiącej źródło dochodu dla organizacji), koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia i pochodne, czynsz, media, etc.), zakup środków trwałych i niematerialnych: sprzętu, narzędzi i oprogramowania do pracy zdalnej, środków ochrony osobistej i wyposażenia lokalu do pracy w okresie pandemii; zapewnienie wsparcia psychologicznego dla personelu, szkoleń, pomoc prawną, opracowanie procedur pracy w trybie zdalnym itp.

Dotacja powinna być wydatkowana do 31 grudnia 2020 roku.

Szczegóły programu TUTAJ

Źródło: www.ngo.pl