Wiejskie NGO objęte wsparciem w ramach programu COVID-19

Wiele organizacji pozarządowych poniosło straty w związku pandemią koronawirusa. W rządowym programie wsparcia doraźnego dla ngo pomoc finansową uzyskało 400 podmiotów,
z których około 30% działa na terenach wiejskich.

W maju informowaliśmy o uruchomionym przez Narodowy Instytut Wolności programie wsparcia finansowego dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku wystąpienia COVID-19. Mogły z niego korzystać:

  • Organizacje pozarządowe,
  • Kościoły i związki wyznaniowe,
  • Spółdzielnie socjalne,
  • Koła gospodyń wiejskich,
  • Spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie.

Program okazał się trafioną inicjatywą. Jak podaje na swojej stronie internetowej Narodowy Instytut Wolności, w okresie od 12 maja do 30 czerwca br. wpłynęło aż 3312 wniosków o udzielenie wsparcia. Wnioskowano o łączną kwotę pomocy w wysokości 91 993 663,12 zł. Konkurencja była zatem bardzo duża. Ostatecznie do wsparcia rekomendowano 400 organizacji. Na opublikowanych listach beneficjentów programu około 1/3 stanowią organizacje działające na rzecz  wsi i jej mieszkańców. W tej liczbie odnaleźliśmy 14 Ochotniczych Straży Pożarnych, 5 Kół Gospodyń Wiejskich, 4 Lokalne Grupy Działania oraz kilkadziesiąt lokalnych stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i spółdzielni socjalnych.

Dotychczas dofinansowane projekty wyczerpały dostępną alokację środków finansowych w programie. W związku z tym Narodowy Instytut Wolności podjął decyzję o zakończeniu naboru. Przewiduje się jednak, że w zależności od potrzeb i możliwości może on zostać wznowiony. Będziemy o tym niezwłocznie informować na stronach Poradnika.

Źródło: Narodowy Instytut Wolności www.niw.gov.pl