Możliwość przedłużenia kadencji władz NGO

Tarcza 4.0. daje możliwość przedłużenia kadencji władz w organizacjach pozarządowych. Organizacje pozarządowe, których władze kończą kadencje w czasie trwającego stanu epidemii mogą odłożyć ich wybór na czas po ustąpieniu COVID-19.

W ustawie o z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwanej także Tarczą 4.0. pojawiły się nowe zapisy, które ułatwiają funkcjonowanie organizacji pozarządowych w czasie pandemii koronawirusa. Tarcza czasowo zmienia regulacje zawarte w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, które dotyczą kadencji władz tych organizacji. Kadencje tych organów mogą ulec przedłużeniu w związku z wystąpieniem COVID-19 i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Innymi słowy, organizacje pozarządowe nie muszą przeprowadzać procesu wyboru nowych władz (zarządów, rad), jeśli ich poprzednie kadencje zakończyły się w czasie trwającego obecnie stanu epidemii. To korzystne rozwiązanie, które ułatwi bieżące zarządzanie organizacjami oraz zwolni je od obowiązków organizacji np. walnych zgromadzeń, które może być utrudnione ze względu na obowiązujące nadal zalecenia sanitarne. Przedłużenie kadencji oznacza także, że organizacje pozarządowe nie będą musiały obawiać się iż, niedopełnione zostaną obowiązki sprawozdawcze ze względu na brak ukonstytuowania się organów zarządczych.

Warto dodać, że Tarcza 4.0. precyzyjnie określa okres przedłużenia kadencji władz fundacji i stowarzyszeń, który będzie wynosił 30 dni liczonych od czasu zniesienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Organizacje, które nie mogły wybrać nowych władz ze względu na stan epidemii będą musiały zatem pamiętać o konieczności dopełnienia tego obowiązku maksymalnie w ciągu miesiąca od ustąpienia ograniczeń związanych z wystąpieniem COVID-19.

Tekst ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19: TUTAJ