Nowy termin przekazywania sprawozdań do bazy OPP

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,  w związku z wystąpieniem COVID-19, wydał rozporządzenie w sprawie wydłużenia terminu zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego zobowiązane są do zamieszczania sprawozdań merytorycznych z działalności oraz sprawozdań finansowych na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustawa (art. 23 ust. 6) określa ostateczny termin zamieszczenia tych dokumentów na 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Termin ten obowiązuje organizacje, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Ogłoszone 22 maja 2020 r. rozporządzenie przesuwa ten termin na 15 października 2020 roku.

Zmiana wprowadzona w związku z wystąpieniem COVID-19 dotyczy tylko składanych w 2020 roku sprawozdań za rok 2019. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego nie zmienia także sytuacji organizacji, dla których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W ich przypadku obowiązującym terminem przekazywania sprawozdań do bazy prowadzonej przez NIW jest nadal 30 listopada 2020 roku.

Należy pamiętać, że opisane powyżej zmiany dotyczą jedynie sprawozdań przekazywanych do bazy OPP. Wcześniej w Poradniku pisaliśmy o innych obowiązkach sprawozdawczych dotyczących organizacji pozarządowych: sporządzaniu i zatwierdzaniu sprawozdania finansowego oraz składaniu deklaracji CIT-8.

 

Tekst Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020: TUTAJ