NOWEFIO” 2021-2030

Ruszyły prace nad Programem Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWEFIO”, który zapewni wsparcie dla NGO na lata 2021-2030. Organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w konsultacjach nowego Programu, które są okazją do wcześniejszego poznania jego założeń.

W ostatnich latach skrót „FIO” na stałe zadomowił się w słowniku osób związanych z III sektorem w Polsce. Odnosi się on do „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich”, czyli rządowego programu dotacyjnego dla organizacji pozarządowych. Obecnie jest on realizowany przez Narodowy Instytut Wolności, który dofinansowuje projekty w ramach czterech priorytetów:

  1. Małe inicjatywy
  2. Aktywne społeczeństwo
  3. Aktywni obywatele
  4. Silne organizacje pozarządowe.

Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji zapoczątkowanego w 2014 roku Programu. Nie oznacza to jednak, że organizacje pozarządowe zostaną pozbawione wsparcia swojej działalności statutowej. Trwają już prace na kolejnym Programem, który otrzymał roboczą nazwę „NOWEFIO”. Tym razem obejmie on 10 edycji w latach 2021-2030. Ogólny cel Programu pozostanie niezmieniony. Będzie on zmierzał do wzmocnienia organizacji pozarządowych oraz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne. Autorzy projektu ponownie proponują oparcie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na czterech filarach. Tym razem będą to:

  1. Mikro inicjatywy
  2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
  3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
  4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich.

Projekt „NOWEFIO” jest obecnie poddawany konsultacjom społecznym, które potrwają do 28 września. Można zapoznać się z nim na stronie: https://www.gov.pl/web/pozytek/trwajace-konsultacje-projektow-aktow-normatywnych-lista

Warto zainteresować się projektem nowego Programu. Jest on ważny nie tylko ze względu na fakt, że udział w konsultacjach może przyczynić się do zaprojektowania lepszego wsparcia dla NGO. W czasach prognozowanego kryzysu związanego z wystąpieniem COVID-19 istotne jest by organizacje pozarządowe z wyprzedzeniem rozpoznawały potencjalne źródła środków finansowych na swoją działalność statutową. Wcześniejsze zapoznanie się z założeniami Programu ułatwi tworzenie strategii działań organizacji i przygotowanie projektów do realizacji w kolejnej dekadzie.

Źródło: www.ngo.pl