Program stypendialny „Kultura w sieci” dla twórców ludowych – wnioski przedłużone do 22.04.2020 godz. 15.00

W związku z ograniczeniami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera aktywności twórców, artystów, animatorów i edukatorów  w upowszechnianiu kultury w wirtualnej przestrzeni publicznej.  Programem stypendialnym objęta jest między innymi twórczość ludowa.

Do programu stypendialnego mogą zgłaszać się wyłącznie osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Stypendium na upowszechnianie określonego projektu za pomocą narzędzi internetowych może być przyznane na okres 6 miesięcy od 1 maja do 31 października 2020 w kwocie brutto 3 tys. złotych na miesiąc.

W obszarze twórczości ludowej kwalifikowane będą projekty: 

  • dotyczące reaktywowania i ożywiania dawnych, specyficznych dla danego regionu zjawisk i elementów kulturowych (m.in. obrzędów, zwyczajów, rękodzieła, gwary, architektury),
  • o charakterze artystycznym, w tym inspirowane twórczością ludową: koncepcja i wykonanie oryginalnych prac zarówno form nowatorskich, jak i ściśle nawiązujących do tradycji danego regionu,
  • o charakterze edukacyjnym mające na celu naukę i przekaz unikalnej wiedzy i umiejętności – w dziedzinie sztuki i rękodzieła ludowego oraz w zakresie tradycji muzycznych.
  • o charakterze badawczo – dokumentacyjnym z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego przejawiającego się m.in. w: tradycjach i przekazach ustnych (języku i gwarze),  sztukach widowiskowych (folklorze słowno-muzycznym i tanecznym), zwyczajach, rytuałach i obrzędach świątecznych, wiedzy i praktykach dotyczących przyrody i wszechświata, rękodziele i rzemiośle tradycyjnym.

Przykładowe formy realizacji projektu:

  • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, opracowywania autorskich programów i materiałów edukacyjnych,
  • opracowanie nowatorskich form ochrony, działań animacyjnych, popularyzacji zapomnianych zwyczajów, obrzędów itp.,
  • wykonanie (np. cyklu, zestawu tematycznego) oryginalnych prac i wytworów w zakresie rękodzieła i sztuki wyobrażeniowej, ludowych instrumentów muzycznych, widowisk teatralnych i obrzędowych, utworów muzycznych zarówno form nowatorskich, jak i ściśle nawiązujących do tradycji danego regionu,
  • oryginalne projekty o charakterze edukacyjno-artystycznym, projekty stron internetowych dotyczące osób, zjawisk, tradycji, miejsc dotychczas nieopisanych lub mało znanych, związanych z twórczością ludową.

Regulamin programu stypendialnego: pobierz TUTAJ

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra KiDN z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zamianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 583)

Źródło: www.mkidn.gov.pl