W kwietniu dodatkowe zasiłki opiekuńcze

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego wprowadzone w związku z zawieszeniem działalności szkół i przedszkoli w związku ze stanem epidemicznym zostało ustawą z dnia 31 marca 2020 r przedłużone o kolejne 14 dni z terminem wstecznym od 26 marca br; poszerzyło się też grono dzieci, na które można dostać pomoc w postaci dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą starać się rodzice, którzy mają ubezpieczenie chorobowe i muszą opiekować się dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, gdy drugi rodzic nie może sprawować opieki nad dzieckiem.

Świadczenie  mogą otrzymać rodzice dzieci:

  • do lat 8
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Przyjęte 31 marca br. przepisy poszerzają grono dzieci, na które można dostać świadczenie, o dzieci niepełnosprawne w wieku powyżej 8 lat. Ponadto, od 26 marca br.  o dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się rodzice, których dziećmi opiekowała się niania lub dzienny opiekun. W tym przypadku dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany pod warunkiem, że rodzice zawarli z nianią lub dziennym opiekunem umowę uaktywniającą i osoba taka nie może kontynuować opieki przez COVID-19.

Na mocy przepisów od 26 marca br. dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje:

  • rodzicom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 16,
  • rodzicom dzieci z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do lat 18
  • rodzicom dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą również ubiegać się rodzice bądź opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą, jeżeli z powodu COVID-19 zamknięto placówkę, do której uczęszczała dorosła osoba niepełnosprawna. W przypadku opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można starać się z powodu zamknięcia: szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Rodzic, który wcześniej wnioskował o dodatkowy zasiłek opiekuńczy maksymalnie na okres 14 dni, może wystąpić o przedłużenie świadczenia na kolejne 14 dni.

Wydłużony okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie ma wpływu na limit 60 dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat w danym roku kalendarzowym, ani na limit 30 dni z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w danym roku kalendarzowym.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u swojego płatnika (np. pracodawcy lub zleceniodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Takie oświadczenie pełni rolę wniosku o zasiłek. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą lub współpracujące z osobą prowadzącą taką działalność powinny złożyć oświadczenie w ZUS lub KRUS.

Dodatkowe informacje:

ZUS

KRUS

Zobacz też: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz. 568)

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina